Category Past Events

Kev Ntseeg Leej Niam Kev Koom Txheej Nrog Tsoom Hmoob

Yim kuj xeeb txog ib tsoom kwvtij, neejtsa, nkauj muam, nraug nus txhua tus:

Peb tsev Hmoov Ntuj uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam muaj kev koom txheej nyob rau Hli Zeej, Tim 9, Xyoo 12, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 3 ntiv su mus txog 5 ntiv so (June 9, 2018, 3:00 PM to 5:00 PM) nyob rau ntawm Maplewood Library, 3025 Southlawn Drive, Maplewood, MN 55109. 

Peb zoo siab caw koj tuaj mus nrog peb koom kev koom txheej. Kev koom txheej zaum no peb yuav tham txog:
1. Kev Ntseeg Leej Niam
2. Hauv Paus Kev ua Neej
3. Zos Ntuj Hmoov Ntuj
4. Kev Sib Pab Sib Txhawb

Txoj kev ntseeg Leej Niam, Niam Ntuj tus txuj ua neej, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj yog tawm ntawm Hmoob tuaj. Koj yog Hmoob koj muaj feem los nrog txhim kho kom vam
meej thiab nrog npaj lub neej rau Hmoob tub Hmoob ki os mog.

Peb ruaj siab tias yuav ntsib koj rau lub 6 hli tim 9 thaum 3 ntiv su (3:00 PM).

Yog koj muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau:

  • Hau Thawj Ntxoov Pov (612) 759-3798
  • Puj Laug Yeej Fwm Zeb (651) 442-6134
  • Xeeb Thawj Paj Luag Ntxhi Niam Ntxoov Pov (612) 209-0330
  • Txoov Thawj Nkauj Sua Yeej Niam Tswv Yeej (715) 212-4368

Caw tuaj ntawm kev zoo siab,

Dr. Tswvyeejthawj Txiajxwm Toojxeeb
Hau Thawj Siab Kawg ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

Hmoov Ntuj Family Gathering – July 22nd, 2017 in Oroville, CA from 9:00-11:00 AM.

Nyab xeeb ib tsoom kwv tij neej tsa.  Peb tsev neeg Hmoov Ntuj uas ntseeg Leej Niam yuav tuaj sib ntsib ua kev zoo siab rau ntawm Niam Daim Av nyob ntawm:
Martin Ranch East, Table Mountain Boulevard, Oroville, California hnub tim 22, lub 7 hli, 2017, thaum 9:00 am – 11:00 am.
Thov caw nej tuaj koom peb ua kev zoo siab uas Leej Niam muaj ib daim av rau Hmoob xyaum ua neej.
Yog leej twg muaj lus nug, hu xov tooj rau Dr. Tswvyeejthawj ntawm (209) 625-6417.  Ua tsaug.

[gview file=”https://www.kevntseegleejniam.org/wp-content/uploads/2017/07/HmoovNtujFamilyGatheringAnnouncement.docx”]

Hmoov Ntuj Family Gathering – Oroville, CA on July 22nd, 2017 from 9:00-11:00 AM

To Honor Guests, Families and Friends, 
Join us in celebration the future of Zos Ntuj – Hmoov Ntuj at Table Mountain Blvd., Oroville, CA on July 22nd, 2017 from 9:00-11:00 AM. Any questions about the event, contact Dr. Cheuyengther Xiong at (209)-625-6417.

[gview file=”https://www.kevntseegleejniam.org/wp-content/uploads/2017/07/HmoovNtujFamilyGatheringAgenda.docx”]

Cov coj hauv tsev Hmoov Ntuj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yuav mus ntsib tsoom Hmoob nyob rau Fresno, California

Ntuj Hli Cag, tim 26, Xyoo 11, Kee Tiam Vaj Lis Thum (April 26, 2017)

Fwm Txog tsoom hau thawj Hmoob, cov koom haum Hmoob, tsoom Hmoob txawj ntse, tsoom Hmoob ua luam, thiab tsoom kwv tij neej tsa Hmoob nyob California uas muaj zoo lub sam xeeb:

Peb tsev neeg uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam yuav tau 170 acres av nyob rau Oroville, California los ua Niam tug rau cov Niam yug uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam los nyob xyaum ua lub neej kom tsim txiaj.  Sawv cev ntawm txoj Kev Ntseeg Leej Niam, kuv zoo siab caw nej cov yog niam yog txiv, yog hau thawj ntawm cov koom haum, yog hau thawj ntawm kwv tij neej tsa, thiab tsoom kwv tij neej tsa Hmoob tuaj mus koom kev koom txheej rau Hnub Nkawm, Ntuj Hli Xeeb, tim 20, Ntuj Xyoo 11, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 9 ntiv sawv ntxov mus txog 2 ntiv tav su dua (Saturday, May 20, 2017, from  9:00am – 2:00pm) nyob rau ntawm  Fresno Interdenominational Refugee Ministries (FIRM), 1940 N. Fresno Street, CA 93703

Txheej txheem kev koom txheej:

  1. Kev sib qhia (Introduction)
  2. Lus ceeb toom (meeting ground rules)
  3. Qhia txog daim av
  4. Qhia seb yuav ua dab tsi rau hauv daim av
  5. Kev los nyob rau hauv daim av
  6. Kev vam khom

Kuv cia siab tias nej yuav qee nej lub sij hawm muaj nqi tuaj mus koom thiab nrog pab txhim kho kom Hmoob muaj Vaj Loog Zim Txwv, Yeej Loog Qoov Sua, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj rau Hmoob niam Hmoob txiv, Hmoob tub Hmoob ki xyaum ua lub neej tsim txiaj mus huaj vam zoo.

Yog leej twg muaj lus nug txog chaw koom txheej, hu rau Hau Thawj Sky ntawm (559) 448-7828. Yog leej twg muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau Hau Thawj siab kawg ntawm Kev Ntseeg Leej Niam, Dr. Tswvyeejthawj, ntawm (209) 625-6417. Tsheej xeeb!

Fwm Nej Txhua Tus,

 

 

Dr. Tswvyeejthawj

Hau Thawj Plawv Yis Fai

Tsev Neeg Hmoov Ntuj mus ntsib cov thawj Hmoob nyob zos Oroville

Hnub tim 22 Ntuj Hli Cag, Xyoo 11 ntawm Kee Tiam Vaj Lis Thum los yog tim rau “April 22, 2017” tsoom txheej keeb tim thawj sawv cev ntawm tsev Hmoov Ntuj “pawg ntseeg Leej Niam” kuj tau mus ntsib tsoom Hmoob ntawm tej koom haum Hmoob thiab tsoom Hmoob nyob rau lub zos Oroville, xeev California.

Qhov kev mus zaum no yog hau thawj plawv yis fai ntawm txoj Kev Ntseeg Leej Niam uas yog Txiv Num Tswvyeejthawj thiab tsev Hmoov Ntuj mus ntsib thiab qhia rau peb tsev Hmoob ntawm lub zos no paub tias peb tsev Hmoov Ntuj yuav tau daim av no los ua peb Niam tug thiab yuav tsim tsa lub Zos Ntuj Hmoov Ntuj uas tshwj xeeb yog yuav tsim tsa Leej Niam lub Vaj Loog Zim Txwv rau ntawm qhov av no mas tsoom hau thawj thiaj li xub mus qhia rau peb tsoom Hmoob ntawm lub zos no paub ua ntej thiab mus cog kev kwv kev tij thiab txoj kev sib vam khom rau peb tsoom Hmoob thiab tej koom haum Hmoob ntawm lub zos no.

Nyob rau hnub ntawd tsoom keeb neeg ntawm zos Oroville kuj tuaj thaj tsam li 12-13 leeg thiab kuj yog tsoom keeb neeg ntawm lub zos no uas yog cov tuav tej koom haum thiab cov neeg tseem ceeb xwb. Raws li kev sib ntsib sib tham zaum no, Txiv Num Tswvyeejthawj yog tus nthuav qhia lub hom phiaj ntawm lub Zos Ntuj Hmoov Ntuj no rau tsoom Hmoob thiab coob tus kuj zoo siab luag ntxhi txais tos tsev Hmoov Ntuj thiab txoj Kev Ntseeg Leej Niam mus nrog lawv nyob ua ke. Thaum kawg Txiv Num Tswvyeejthawj kuj coj sawv daws mus saib daim av thiab mus yees duab ua ke li nej pom no.

Tam sim no leej niam daim av mas paj tab tom tawg zoo nkauj heev raws li nej pom no thiab mi dej toj siab ntws sis nrog rau cua laj cua txias kom sis. Thaum mus txog ntawm Leej Niam daim av mas lub siab kaj lawm hov ntau thiab txhua tus luag ntxwb ntxhi tos tsis taus tias thaum twg mam mus tsa tau vaj tau tsev thiab tsa tau niam lub Vaj Loog Zim Txwv.

Ua tsaug rau kwv Xeeb uas yog ib tug tuav lub koom haum nyob rau lub koom haum Hmong Culture Center uas nws yog tus pab tshaj qhia xov tooj cua tawm rau tsoom Hmoob paub thiab nws yog tus muab lub chaw pub rau peb mus siv zaum no. Uatsaug rau John thiab niam ntxawm John uas tseem npaj tej khoom txom ncauj thiab dej mus pub rau peb tau noj tau haus.

 

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb
boualong@kevntseegleejniam.org