Cov coj hauv tsev Hmoov Ntuj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yuav mus ntsib tsoom Hmoob nyob rau Fresno, California

Cov coj hauv tsev Hmoov Ntuj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yuav mus ntsib tsoom Hmoob nyob rau Fresno, California

Ntuj Hli Cag, tim 26, Xyoo 11, Kee Tiam Vaj Lis Thum (April 26, 2017)

Fwm Txog tsoom hau thawj Hmoob, cov koom haum Hmoob, tsoom Hmoob txawj ntse, tsoom Hmoob ua luam, thiab tsoom kwv tij neej tsa Hmoob nyob California uas muaj zoo lub sam xeeb:

Peb tsev neeg uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam yuav tau 170 acres av nyob rau Oroville, California los ua Niam tug rau cov Niam yug uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam los nyob xyaum ua lub neej kom tsim txiaj.  Sawv cev ntawm txoj Kev Ntseeg Leej Niam, kuv zoo siab caw nej cov yog niam yog txiv, yog hau thawj ntawm cov koom haum, yog hau thawj ntawm kwv tij neej tsa, thiab tsoom kwv tij neej tsa Hmoob tuaj mus koom kev koom txheej rau Hnub Nkawm, Ntuj Hli Xeeb, tim 20, Ntuj Xyoo 11, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 9 ntiv sawv ntxov mus txog 2 ntiv tav su dua (Saturday, May 20, 2017, from  9:00am – 2:00pm) nyob rau ntawm  Fresno Interdenominational Refugee Ministries (FIRM), 1940 N. Fresno Street, CA 93703

Txheej txheem kev koom txheej:

  1. Kev sib qhia (Introduction)
  2. Lus ceeb toom (meeting ground rules)
  3. Qhia txog daim av
  4. Qhia seb yuav ua dab tsi rau hauv daim av
  5. Kev los nyob rau hauv daim av
  6. Kev vam khom

Kuv cia siab tias nej yuav qee nej lub sij hawm muaj nqi tuaj mus koom thiab nrog pab txhim kho kom Hmoob muaj Vaj Loog Zim Txwv, Yeej Loog Qoov Sua, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj rau Hmoob niam Hmoob txiv, Hmoob tub Hmoob ki xyaum ua lub neej tsim txiaj mus huaj vam zoo.

Yog leej twg muaj lus nug txog chaw koom txheej, hu rau Hau Thawj Sky ntawm (559) 448-7828. Yog leej twg muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau Hau Thawj siab kawg ntawm Kev Ntseeg Leej Niam, Dr. Tswvyeejthawj, ntawm (209) 625-6417. Tsheej xeeb!

Fwm Nej Txhua Tus,

 

 

Dr. Tswvyeejthawj

Hau Thawj Plawv Yis Fai