Txhooj Cai Faj Lag Txooj Kawb Ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

 

Txoj Kev Ntseeg Leej Niam yuav qhia kom noob neej txawj sib hlub, sib pab, sib txhawb, sib coj, thiab kom noob neej paub fwm, hlub txuag dej av, xyoob ntoo, nroj tsuag, tsiaj txhu, qoob loo, noob neej noob tsav mus raws li no:

1. Kev Ntseeg Leej Niam yog kev txhim kho, kev hlub txuag dej av, xyoob ntoo, tsiaj txhu, noob neej rau kev vam meej.

 • Yuav nrog tiv thaiv txhua tsav tsi uas yog tsoom fwv kev cai txwv.
 • Yuav nrog pov puag hlub txuag txhua tsav tsi uas ib txwm nyob thiab tshwm sim tuaj ntawm daim av.
 • Yuav nrhiav kev daws tso kev pab cuam los cawm rau txhua tsav tsi kev txom nyem.
 • Yuav nrog txhim kho lub teb chaws uas txoj Kev Ntseeg Leej Niam nyob kom vam meej.

2. Kev Ntseeg Leej Niam yuav tsis coj mus khav theeb tawv nyom tsoom fwv, teb chaws, kev cai tswj fwm.

 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam coj mus dag ntxias haub yaum coj neeg mus ua kev txhaum cai.
 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam coj mus quab yuam haub ntxias los yog rhuav tshem ib tug twg lub cuab yig thiab lub koob meej.
 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam coj mus tsim txom los yog rau txim rau tej tsiaj txhu xyoob ntoo tib neeg tsis raws li kev cai tswj fwm ntawm nom tswv.
 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam coj mus hem dag yuav ntiav rau ib tug twg los ntawm tej tsis meej tseeb, xws li khawv koob, yees siv, dab neeg, npau suav los dag hem kom neeg poob plig los yog muaj kev nyuaj siab.

3. Kev Ntseeg Leej Niam yuav tsis siv txuam nrog lwm hom kev ntseeg kev tsa koob tsa hmoov rau kev ua koob tsheej.

 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam cov koob tsheej coj mus txeeb los yog cam ua nrog lwm hom kev ntseeg kom tau txiaj ntsim.
 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam kev teev hawm coj mus nthuav tshaj tawm txuam yuaj nrog lwm hom kev ntseeg kom tau ntsej muag.
 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam phau chiv keeb sau rau los yog qhia txuam yuaj nrog lwm hom kev ntseeg kom tau koob meej.
 • Yuav tsis muab txoj Kev Ntseeg Leej Niam tus keeb cag txuj coj mus khav theeb twv nyom nrog lwm hom kev ntseeg, thiab nom tswv kev cai tswj fwm kom tau fwj chim.

4. Txhua leej uas yog niam yug muaj cai ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.

 • Yuav tsis cais lwm hom neeg tsis pub ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.
 • Yuav tsis cais niam txiv, puj yawm, tub ntxhais, xeeb ki tsis pub ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.
 • Yuav tsis cais cov txom nyem, cov muaj mob, cov nyuaj siab, cov feeb tsis meej tsis pub ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.
 • Yuav tsis cais neeg nom tswv, neeg nplua nuj, neeg pluag kug, neeg txawj ntse tsis pub ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.
 • Yuav tsis cais cov lag ntseg, dig muag, ceg tawv, tsis txawj hais lus tsis pub ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.

5. Kev Ntseeg Leej Niam yog yuav cob qhia kom tsev neeg muaj kev sib raug zoo, sib hlub sib fwm.

 • Cob coj kom tsev neeg muaj kev koom tes zoo.
 • Cob cawm kom tsev neeg muaj kev noj qab haus huv zoo.
 • Cob qhia kom tsev neeg paub tab paub cai raws kev cai nom tswv.
 • Cob ceem kom tsev neeg muaj peev xwm rau kev kawm kev khwv.

6. Kev Ntseeg Leej Niam yog yuav qhia yuav coj tus neeg phem los ua neeg zoo.

 • Muab kev koom tes kev sib raug zoo nrog rau tsoom nom tswv.
 • Muab kev koom tes kev sib raug zoo nrog rau tsoom niam txiv.
 • Muab kev koom tes kev sib raug zoo nrog rau tsoom tub ntxhais hluas.
 • Muab kev koom tes kev sib raug zoo nrog rau tsoom neeg txawj ntse, kom txhua txheej keeb neeg muaj kev sib fwm sib hlub li leej niam thiab tus mi nyuam rau Kev Ntseeg Leej Niam.

7. Kev Ntseeg Leej Niam yog ib txoj kev ntseeg tsis quab yuam tsim txom tib neeg tsiaj txhu xyoob ntoo dej av rau kev ntxub ntxaug.

 • Yuav tsis tso quav zis pov tej qub qias tsw lawm txhub rau tej dej av los theej txhoj rau kev ua koob tsheej.
 • Yuav tsis txov txo ntov xyoob ntoo nroj tsuag los theej txhoj rau kev ua koob tsheej.
 • Yuav tsis yuam tua tsiaj txhu los theej txhoj rau kev ua koob tsheej.
 • Yuav tsis ntxub ntxaug cais los yog tsub nuj teem txim rau tus uas ua koob tsheej rau.
 • Yuav tsis muab tus uas tas sim neej lawm coj mus zais rau tej zej zog liaj teb uas tsis yog thaj chaws zais tseg.

8. Kev Ntseeg Leej Niam yog kev haum xeeb rau txhua tsav tsi kev ua neej.

 • Yog yuav fwm niam txiv puj yawm.
 • Fwm nom tswv fwm lub teb chaws.
 • Fwm txuag dej av xyoob ntoo tsiaj txhu.
 • Yuav hlub tub hlub ntxhais hlub cov txom nyem hlub cov muaj mob muaj nkeeg, cob coj kom muaj kev sib raug zoo los sib pab sib txhawb sib coj sib koom tes tuav kev ncaj ncees los pov puag txhua tsa tsi kom muaj vaj huam sib luag rau kev teev hawm, kev tsa koob tsheej, kev teev tiam, kev sib hlub sib fwm sib sau ua neej raws li Kev Ntseeg Leej Niam mus.

9. Kev Ntseeg Leej Niam yog txoj kev ntseeg muaj kev coj raug raws li kev cai ntseeg hauv lub teb chaws uas txoj Kev Ntseeg Leej Niam nyob.

 • Cuam Lag Zim Txwv.
 • Laj Fai Theej Sim.
 • Tsuam Kab Kum Fai.
 • Txheej Keeb Tim Thawj.
 • Lub Tsev Teev Hawm.
 • Phau Chiv Keeb.
 • Tsoom Yawm Laug.
 • Tsoom neeg ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam.
 • Lub npe rau kev ntseeg.
 • Plawv Yis Fai rau kev ntseeg thiab tej ntaub ntawv nom tswv tso cai.

FWJ XEEB!