Fim Kub Xeeb Lag Sim (Greetings)

Introduction

1. Tij Fim Kwv

2. Kwv Fim Tij

3. Tij Thiab Kwv Sib Fim

4. Niam Laus Fim Niam Hluas

5. Niam Hluas Fim Niam Laus

6. Niam Laus Thiab Niam Hluas Sib Fim

7. Muam Hlob Fim Nus Yau

8. Nus Yau Fim Muam Hlob

9. Muam Hlob Thiab Nus Yau Sib Fim

10. Nus Hlob Fim Muam Yau

11. Muam Yau Fim Nus Hlob

12. Nus Hlob Thiab Muam Yau Sib Fim

13. Leej Niam Fim Leej Txiv

14. Leej Txiv Fim Leej Niam

15. Leej Txiv Thiab Leej Niam Sib Fim

16. Tub Ki Fim Niam Txiv

17. Niam Txiv Fim Tub Ki

18. Niam Txiv Thiab Tub Ki Sib Fim

19. Nkauj Fim Nraug

20. Nraug Fim Nkauj

21. Nkauj Thiab Nraug Sib Fim

22. Poj Niam Fim Txiv Neej

23. Txiv Neej Fim Poj Niam

24. Poj Niam Thiab Txiv Neej Sib Fim

25. Pej Xeem Fim Nom Tswv

26. Nom Tswv Fim Pej Xeem

27. Pej Xeem Thiab Nom Tswv Sib Fim

28. Phiaj Teev Fim Yawm Laug

29. Yawm Laug Fim Phiaj Teev

30. Yawm Laug Thiab Phiaj Teev Sib Fim

31. Tswv Cuab Fim Yawm Laug

32. Yawm Laug Fim Tswv Cuab

33. Yawm Laug Thiab Tswv Cuab Sib Fim

34. Fim Raws Ncua Thiab Kwv Sis Luag

Conclusion