Haiv Neeg Hmoov Ntuj Holidays:

Hnub Yeej, January 30
Qaud Ntuj, May 12
Hnub Niam, October 8
Hnub Zoo, December 24
Chiv Keeb, December 26
Xyoo Tshiab, December 31

 

Txheej Lag Chiv Keeb Koob Tsheej Tuav Hnub ntawm Haiv Neeg Hmoov Ntuj Kev Ntseeg Leej Niam Kee Tiam Vaj Lis Thum:

Koob Tsheej Hnub Yeej yog Ntuj Hli Tiv Hnub Tim 30 – Yog hnub tus Cawm Zeej rov los cawm seej.
Koob Tsheej Qaud Ntuj yog Ntuj Hli Xeeb Hnub Tim 12 – Yog hnub tus Paj Ntaub Qaud Ntuj tshwm sim.
Koob Tsheej Hnub Niam yog Ntuj Hli Suab Hnub Tim 8 – Yog hnub Niam Ntuj zaum zim txwv.
Koob Tsheej Hnub Zoo yog Ntuj Hli Hmoo Hnub Tim 24 – Yog hnub sib raug zoo.
Koob Tsheej Chiv Keeb yog Ntuj Hli Hmoo Hnub Tim 26 – Yog hnub kee tiam zim txwv ntawm Kev Ntseeg Leej Niam tshwm sim.
Koob Tsheej Ntuj Xyoo Tshiab yog Ntuj Hli Hmoo Hnub Tim 31 – Yog hnub thaj yaj rau Leej Niam thiab mi nyuam los sib ntsib.

Please use the page scroll on the bottom of the calendar to go to the current calendar month to check all the Holidays. Or click here for the PDF Calendar.
Ntuj Xyoo 18 – Haiv Neeg Hmoov Ntuj Holidays Calendar