Keeb Theej Sim Kev Theej Keeb Zim Txwv ntawm Niam Ntuj Uas Yog Txoj Kev Ntseeg Leej Niam

Keeb Chiv Ntuj Sim Ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

 • Keeb Ntseeg Teev Hawm ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog teev tiam ua kev teev hawm, teev txuj ua kev teev cai tswj fwm rau haiv neeg lub neej kom txawj huj xeeb sim sawv mus muaj teej muaj tug.
 • Keeb Kwm Chiv Keeb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog koob tsheej xeeb keeb koob hmoov, koob tshaj xeeb lag koob meej ua kev coj rau haiv neeg lub neej kom txawj huj xeeb sim sawv mus muaj keeb muaj kwm.
 • Keeb Xeeb Ntiaj Teb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog kuab tshuaj xav xam toj taug, ntsuj plig xeeb xim ua kev rhawv rau haiv neeg lub neej kom huj xeeb sim sawv huaj vam mus vam meej.
 • Keeb Cag Theej Sim ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog keeb cag siv sim yeej huam, leej faj sawv sim cim txuj ua kev kawm rau haiv neeg lub neej kom txawj huj xeeb sim sawv mus tsim txiaj muaj fwj chim.

Keeb Xeeb Ntuj Sim Ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

 • Lub neej muaj kev ntseeg yog lub neej ua haiv neeg.
 • Haiv neeg muaj keeb ntseeg yog haiv neeg muaj zim txwv.
 • Tos haiv neeg muaj zim txwv ntoo vim muaj kev ntseeg zoo coj.
 • Tos lub neej muaj zim txwv roos vim muaj keeb ntseeg zoo cawm.
 • Ces keeb theej sim thiaj yog kev theej keeb zim txwv ntawm haiv neeg lub neej kom tsheej xeeb.

Keeb Lag Ntuj Sim Ntawm Yeej Huam Txuj Ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

 • Muaj koob muaj hmoo yog leej niam zoo.
 • Muaj noj muaj hnav yog muaj niam pab.
 • Muaj suab muaj npe yog niam rub tes.
 • Leej niam siab loj yog lub chaw nyob.
 • Leej niam siab ntev yog lub zoo tsev.
 • Leej niam siab zoo yog tsob ntoo tshuaj.
 • Niam tsev txoj hmoo yog lub ntuj ntoo.
 • Niam tsev kev hlub yog lub zog ntuj.
 • Niam tsev ncaj ncees yog lub zoo neej.

Keeb Lag Ntuj Sim Ntawm Leej Faj Txuj Ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

 • Lub neej muaj hmoo yog lub neej muaj kev khwv.
 • Tus neeg muaj hmoo yog tus neeg ua qhov twg ua kom zoo.
 • Lub neej muaj ntsuj yog lub neej muaj teej muaj tug.
 • Tus neeg muaj ntsuj yog tus neeg muaj kev kawm txuj.
 • Lub neej muaj sia yog lub neej sib hlub.
 • Tus neeg muaj sia yog tus neeg ua qhov twg ua kom tiav.
 • Lub neej muaj zog yog lub neej muaj thawj coj.
 • Tus neeg muaj zog yog tus neeg muaj kev cai coj.

Keeb Sawv Ntuj Sim Ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

 • Txoj Kev Teev Tiam ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog yus haiv neeg txoj kev fim zeej, fim xeeb, fim lag, fim sawv kom txawj sib fim sib fwm, sib txib sib hu los ua tus qaud coj rau kev teev tiam Niam Ntuj ua tus Tswv Ntuj rau yus haiv neeg.
 • Txoj Kev Teev Hawm ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog yus haiv neeg cov lus hais, cev tsoos hnav, tus ntawv sau, tus txuj kawm, caj cag neeg kom tus neeg txoj kev, txoj cai, txoj num los xeeb ua lub chaw rau kev teev hawm Niam Ntuj los ua tus Tswv Ntuj rau yus haiv neeg.
 • Txoj Kev Tsa Koob Tsheej ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog kev tsa kom muaj vaj huam sib luag rau kev sawv ua neej xws li kom tsheej neeg rau hnub niam yug, tsheej cuab rau hnub txij nkawm, tsheej yig rau hnub tub ki, tsheej haiv rau hnub sam sab luaj sim los ua lub koob fwm Niam Ntuj los ua tus Tswv Ntuj rau yus haiv neeg.
 • Txoj Kev Tsa Koob Hmoov ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog kev fwm, kev hlub txuag dej a, zoov tsuag, tsiaj txhu, nrog cawm cov txom nyem uas muaj kev txom nyeej kom rov huaj vam mus vam meej los txhawb ua lub moo zoo rau Niam Ntuj los ua tus Tswv Ntuj rau yus haiv neeg.
 • Txoj Kev Sib Hlub ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog yuav sau zog txhua leej uas yog niam yug los ua lub neej nyob tam log li kwv tij, nus muag, viv ncaus li niam txiv ib plab yug.
 • Txoj Kev Sib Pab ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog yuav sau zog lub zog, lub peev xwm, laj lim tswv yim los daws tso, tiv thaiv, txhim kho, pov puag rau txhua leej uas yog niam yug kom nyob thaj yeeb mus nyab xeeb hlo.
 • Txoj Kev Sib Txhawb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog yuav thooj siab koom tes, koom zog, koom peev, koom caij los txhawb nqa txhua leej uas yog niam yug lub koob kom muaj koob nto moo mus tsheej xeeb ua haiv neeg tsim txiaj.
 • Txoj Kev Sib Coj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yog yuav sau zog txhua leej uas yog niam yug los nyob thooj zej koom zos ua ib yig li ib haiv neeg paub tab, paub cai, paub cob, paub cawm lub neej kom muaj fwj xeeb sawv zoo fwj chim mus lawm ib sim ntuj.