Kev Ntseeg Leej Niam

Nyob rau hauv qab nov yog qhia txog txoj Kev Ntseeg Leej Niam

Leej Niam qhia hais tias,

Txoj kev sib hlub ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav sau zog txhua leej uas yog niam yug los ua lub neej nyob tam log li kwv tij nus muag viv ncaus li niam txiv ib plab yug.
Txoj kev sib pab ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav sau zog txhua leej uas yog niam yug los thooj siab koom tes, thooj pab koom pawg, nyob rau tib thaj chaw.
Txoj kev sib txhawb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav sau zog txhua leej uas yog niam yug los kawm tib tug txuj, ua ib txoj num, taug tib txoj kev coj, fwm tib txoj cai tswj.
Txoj kev sib coj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav sau zog txhua leej uas yog niam yug los nyob thooj keeb thooj kwm, thooj zej koom zos, koom fwm tib tug coj.

Kev Ntseeg Leej Niam yog cov niam yug txoj kev ua neej. Kev Ntseeg Leej Niam qhia tias, lub neej muaj kev ntseeg yog lub neej ua neej raws zim txwv ntawm niam txiv poj yawm txwv zeej txwv koob ib txheej dhau rau ib tis ua ntu zus los mus kom tsheej li caj hlav ceg ncau ntawm ib tse neeg uas muaj zim txwv rau lub ntiaj teb. Mas Kev Ntseeg Leej Niam thiaj li yog txoj kev uas muaj tus theem ntaiv rau leej tib neeg los sib sau ua neej kom muaj sia muaj zog raws zim txwv ntawm kev ua neej hauv lub ntiaj teb no. Mas Kev Ntseeg Leej Niam xwb thiaj li yuav muaj peev xwm pauv hloov tau leej tib neeg lub neej kom rov txawj sib hlub sib fwm los nyob thooj keeb tim loog li niam txiv yug ib plab tuaj. Li no thiaj tim thooj keeb tau tias tsuas yog Kev Ntseeg Leej Niam uas yog tus ntaiv ntuj ntawm niam txiv poj yawm xwb thiaj yuav yog tub ki txoj kev ua neej lawm yav pem suab. Ntawm txoj kev ntseeg uas muaj keeb ntseeg los theej keeb zim txwv rau keeb theej sim kom muaj sia mus lawm ib sim ntuj mas yog txoj uas muaj tus cawm zeej sawv cev niam ntuj sab tes txuj los ua tus cawm seej tsa kev sawv ua neej, tsis hais sab ntsuj plig los sab noob neej kom rov tsheej xeeb mus yeej xeeb sim raws li keeb zim txwv tuaj mus. Li no thiaj hu tau tias Kev Ntseeg Leej Niam thiaj yog kee keeb theej sim ntawm niam ntuj los theej keeb zim txwv rau leej tib neeg kev ua neej kom txawj plis plho mus tsheej xeeb lub neej tsim txiaj. Nyob li ntawm keeb zeej cawm seej uas yog leej niam sab tes ntuj tau tham ua ntu zus tias, tsuas yog leej niam tib leeg xwb thiaj yuav muaj peev xwm sawv tam tau lub rooj ntug ntawm yaj ceeb, suab ceeb, yeeb ceeb, thiab ceeb kom noob neej noob sim txawj rov yug dua tshiab, ces txhua tsav tsi ntawm lub ntiaj teb puav leej yog yug los ntawm leej niam lub cev zeej xeeb los mus. Thaum to taub tias txoj kev los yug ua neeg ntawd yog los ntawm leej niam lub cev los, ces cuag li yog lub qhov muag ua neej rov pom kev tuaj. Vim li no txhua txhua leej tib neeg thiaj yuav tau hu tus uas yug lawv hu ua niam mus raws li lawv cov lus ntawm lawv caj ceg los mus. Nyob rau ntuj huab laug tau tham ua keeb kwm tseg tias, ntawm keeb theej sim uas yog tseem tseem yog ncauj xub lag sawv rau keeb zeej tim txwv tiag tiag mas tsuas yog cov uas muaj npe nyob rau zim txwv ntawm tis koom txwm phaj xwb thiaj yuav sawv cev tau ua keeb zeej sim rau keeb theej sim los pauv ntxeev tau kee keeb zim txwv kom txawj rov plhis dua. Yuav tsis yog leej tib neeg uas muaj npe li tej npe uas muaj tus yug tis rau. Li no, ntau ntau pej kum haiv neeg hauv lub ntiaj teb thiaj yog sib qog mus caum tib txoj kev ntseeg los ua neej xwb. Thiaj suav tau tias lawv tsis yog nywj keeb zim txwv ntawm kee keeb theej sim uas yog kev ntseeg kee tiam zim txwv. Nyob rau Kev Ntseeg Leej Niam mas txoj kev cob cawm leej tib neeg kom txawj xyiv fab ua neej raws li noob neej kev ua neeg. Mas Kev Ntseeg Leej Niam thiaj yuav sau ntau ntau leej tib neeg los ua ib lub neej. Ho yuav nthuav ntau ntau lub neej kom mus tsheej ua ib yim neeg, ces kev ntseeg thiaj muaj ntau txoj kev rau noob neej los sib qoov sua ua  neej kom muaj sia muaj zog tuaj mus.

Txoj hmoo ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog txoj kev thooj siab koom num rau kev khwv khw.
Tus ntsuj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog txoj kev thooj siab koom kawm rau kev txawj ntse.
Txoj sia ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog txoj kev thooj siab koom tes rau kev hlub txuag.
Lub zog ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog txoj kev thooj siab koom tswj rau kev cai coj.

Zeem muag ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav coj cov ntseeg leej niam mus kom tau kev pheej xeeb.
Hom phiaj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav sau cov ntseeg leej niam los nyob kom muaj lub chaw.
Zeej zeem ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav cawm cov ntseeg leej niam kom tau lub neej tsim txiaj.
Zej zem ntawm Kev Ntseeg Leej Niam – yog yuav tsa cov ntseeg leej niam lub neej kom muaj koob meej.


Click This Image to Enlarge

Click This Image to Enlarge

Click This Image to Enlarge

Click This Image to Enlarge

Click on images above to enlarge.

Download Our Brochure Here