All posts by Kev Ntseeg Leej Niam

Kev Ntseeg Leej Niam Kev Koom Txheej Nrog Tsoom Hmoob

Yim kuj xeeb txog ib tsoom kwvtij, neejtsa, nkauj muam, nraug nus txhua tus:

Peb tsev Hmoov Ntuj uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam muaj kev koom txheej nyob rau Hli Zeej, Tim 9, Xyoo 12, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 3 ntiv su mus txog 5 ntiv so (June 9, 2018, 3:00 PM to 5:00 PM) nyob rau ntawm Maplewood Library, 3025 Southlawn Drive, Maplewood, MN 55109. 

Peb zoo siab caw koj tuaj mus nrog peb koom kev koom txheej. Kev koom txheej zaum no peb yuav tham txog:
1. Kev Ntseeg Leej Niam
2. Hauv Paus Kev ua Neej
3. Zos Ntuj Hmoov Ntuj
4. Kev Sib Pab Sib Txhawb

Txoj kev ntseeg Leej Niam, Niam Ntuj tus txuj ua neej, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj yog tawm ntawm Hmoob tuaj. Koj yog Hmoob koj muaj feem los nrog txhim kho kom vam
meej thiab nrog npaj lub neej rau Hmoob tub Hmoob ki os mog.

Peb ruaj siab tias yuav ntsib koj rau lub 6 hli tim 9 thaum 3 ntiv su (3:00 PM).

Yog koj muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau:

  • Hau Thawj Ntxoov Pov (612) 759-3798
  • Puj Laug Yeej Fwm Zeb (651) 442-6134
  • Xeeb Thawj Paj Luag Ntxhi Niam Ntxoov Pov (612) 209-0330
  • Txoov Thawj Nkauj Sua Yeej Niam Tswv Yeej (715) 212-4368

Caw tuaj ntawm kev zoo siab,

Dr. Tswvyeejthawj Txiajxwm Toojxeeb
Hau Thawj Siab Kawg ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

Hmoov Ntuj Family Gathering – July 22nd, 2017 in Oroville, CA from 9:00-11:00 AM.

Nyab xeeb ib tsoom kwv tij neej tsa.  Peb tsev neeg Hmoov Ntuj uas ntseeg Leej Niam yuav tuaj sib ntsib ua kev zoo siab rau ntawm Niam Daim Av nyob ntawm:
Martin Ranch East, Table Mountain Boulevard, Oroville, California hnub tim 22, lub 7 hli, 2017, thaum 9:00 am – 11:00 am.
Thov caw nej tuaj koom peb ua kev zoo siab uas Leej Niam muaj ib daim av rau Hmoob xyaum ua neej.
Yog leej twg muaj lus nug, hu xov tooj rau Dr. Tswvyeejthawj ntawm (209) 625-6417.  Ua tsaug.

[gview file=”https://www.kevntseegleejniam.org/wp-content/uploads/2017/07/HmoovNtujFamilyGatheringAnnouncement.docx”]

Hmoov Ntuj Family Gathering – Oroville, CA on July 22nd, 2017 from 9:00-11:00 AM

To Honor Guests, Families and Friends, 
Join us in celebration the future of Zos Ntuj – Hmoov Ntuj at Table Mountain Blvd., Oroville, CA on July 22nd, 2017 from 9:00-11:00 AM. Any questions about the event, contact Dr. Cheuyengther Xiong at (209)-625-6417.

[gview file=”https://www.kevntseegleejniam.org/wp-content/uploads/2017/07/HmoovNtujFamilyGatheringAgenda.docx”]

Cov coj hauv tsev Hmoov Ntuj ntawm Kev Ntseeg Leej Niam yuav mus ntsib tsoom Hmoob nyob rau Fresno, California

Ntuj Hli Cag, tim 26, Xyoo 11, Kee Tiam Vaj Lis Thum (April 26, 2017)

Fwm Txog tsoom hau thawj Hmoob, cov koom haum Hmoob, tsoom Hmoob txawj ntse, tsoom Hmoob ua luam, thiab tsoom kwv tij neej tsa Hmoob nyob California uas muaj zoo lub sam xeeb:

Peb tsev neeg uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam yuav tau 170 acres av nyob rau Oroville, California los ua Niam tug rau cov Niam yug uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam los nyob xyaum ua lub neej kom tsim txiaj.  Sawv cev ntawm txoj Kev Ntseeg Leej Niam, kuv zoo siab caw nej cov yog niam yog txiv, yog hau thawj ntawm cov koom haum, yog hau thawj ntawm kwv tij neej tsa, thiab tsoom kwv tij neej tsa Hmoob tuaj mus koom kev koom txheej rau Hnub Nkawm, Ntuj Hli Xeeb, tim 20, Ntuj Xyoo 11, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 9 ntiv sawv ntxov mus txog 2 ntiv tav su dua (Saturday, May 20, 2017, from  9:00am – 2:00pm) nyob rau ntawm  Fresno Interdenominational Refugee Ministries (FIRM), 1940 N. Fresno Street, CA 93703

Txheej txheem kev koom txheej:

  1. Kev sib qhia (Introduction)
  2. Lus ceeb toom (meeting ground rules)
  3. Qhia txog daim av
  4. Qhia seb yuav ua dab tsi rau hauv daim av
  5. Kev los nyob rau hauv daim av
  6. Kev vam khom

Kuv cia siab tias nej yuav qee nej lub sij hawm muaj nqi tuaj mus koom thiab nrog pab txhim kho kom Hmoob muaj Vaj Loog Zim Txwv, Yeej Loog Qoov Sua, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj rau Hmoob niam Hmoob txiv, Hmoob tub Hmoob ki xyaum ua lub neej tsim txiaj mus huaj vam zoo.

Yog leej twg muaj lus nug txog chaw koom txheej, hu rau Hau Thawj Sky ntawm (559) 448-7828. Yog leej twg muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau Hau Thawj siab kawg ntawm Kev Ntseeg Leej Niam, Dr. Tswvyeejthawj, ntawm (209) 625-6417. Tsheej xeeb!

Fwm Nej Txhua Tus,

 

 

Dr. Tswvyeejthawj

Hau Thawj Plawv Yis Fai