Nyab xeeb ib tsoom kwv tij neej tsa.  Peb tsev neeg Hmoov Ntuj uas ntseeg Leej Niam yuav tuaj sib ntsib ua kev zoo siab rau ntawm Niam Daim Av nyob ntawm:
Martin Ranch East, Table Mountain Boulevard, Oroville, California hnub tim 22, lub 7 hli, 2017, thaum 9:00 am – 11:00 am.
Thov caw nej tuaj koom peb ua kev zoo siab uas Leej Niam muaj ib daim av rau Hmoob xyaum ua neej.
Yog leej twg muaj lus nug, hu xov tooj rau Dr. Tswvyeejthawj ntawm (209) 625-6417.  Ua tsaug.

[gview file=”https://www.kevntseegleejniam.org/wp-content/uploads/2017/07/HmoovNtujFamilyGatheringAnnouncement.docx”]