Kev Ntseeg Leej Niam Kev Koom Txheej Nrog Tsoom Hmoob

Kev Ntseeg Leej Niam Kev Koom Txheej Nrog Tsoom Hmoob

Yim kuj xeeb txog ib tsoom kwvtij, neejtsa, nkauj muam, nraug nus txhua tus:

Peb tsev Hmoov Ntuj uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam muaj kev koom txheej nyob rau Hli Zeej, Tim 9, Xyoo 12, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 3 ntiv su mus txog 5 ntiv so (June 9, 2018, 3:00 PM to 5:00 PM) nyob rau ntawm Maplewood Library, 3025 Southlawn Drive, Maplewood, MN 55109. 

Peb zoo siab caw koj tuaj mus nrog peb koom kev koom txheej. Kev koom txheej zaum no peb yuav tham txog:
1. Kev Ntseeg Leej Niam
2. Hauv Paus Kev ua Neej
3. Zos Ntuj Hmoov Ntuj
4. Kev Sib Pab Sib Txhawb

Txoj kev ntseeg Leej Niam, Niam Ntuj tus txuj ua neej, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj yog tawm ntawm Hmoob tuaj. Koj yog Hmoob koj muaj feem los nrog txhim kho kom vam
meej thiab nrog npaj lub neej rau Hmoob tub Hmoob ki os mog.

Peb ruaj siab tias yuav ntsib koj rau lub 6 hli tim 9 thaum 3 ntiv su (3:00 PM).

Yog koj muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau:

  • Hau Thawj Ntxoov Pov (612) 759-3798
  • Puj Laug Yeej Fwm Zeb (651) 442-6134
  • Xeeb Thawj Paj Luag Ntxhi Niam Ntxoov Pov (612) 209-0330
  • Txoov Thawj Nkauj Sua Yeej Niam Tswv Yeej (715) 212-4368

Caw tuaj ntawm kev zoo siab,

Dr. Tswvyeejthawj Txiajxwm Toojxeeb
Hau Thawj Siab Kawg ntawm Kev Ntseeg Leej Niam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.