Tsev Neeg Hmoov Ntuj mus ntsib cov thawj Hmoob nyob zos Oroville

Tsev Neeg Hmoov Ntuj mus ntsib cov thawj Hmoob nyob zos Oroville

Hnub tim 22 Ntuj Hli Cag, Xyoo 11 ntawm Kee Tiam Vaj Lis Thum los yog tim rau “April 22, 2017” tsoom txheej keeb tim thawj sawv cev ntawm tsev Hmoov Ntuj “pawg ntseeg Leej Niam” kuj tau mus ntsib tsoom Hmoob ntawm tej koom haum Hmoob thiab tsoom Hmoob nyob rau lub zos Oroville, xeev California.

Qhov kev mus zaum no yog hau thawj plawv yis fai ntawm txoj Kev Ntseeg Leej Niam uas yog Txiv Num Tswvyeejthawj thiab tsev Hmoov Ntuj mus ntsib thiab qhia rau peb tsev Hmoob ntawm lub zos no paub tias peb tsev Hmoov Ntuj yuav tau daim av no los ua peb Niam tug thiab yuav tsim tsa lub Zos Ntuj Hmoov Ntuj uas tshwj xeeb yog yuav tsim tsa Leej Niam lub Vaj Loog Zim Txwv rau ntawm qhov av no mas tsoom hau thawj thiaj li xub mus qhia rau peb tsoom Hmoob ntawm lub zos no paub ua ntej thiab mus cog kev kwv kev tij thiab txoj kev sib vam khom rau peb tsoom Hmoob thiab tej koom haum Hmoob ntawm lub zos no.

Nyob rau hnub ntawd tsoom keeb neeg ntawm zos Oroville kuj tuaj thaj tsam li 12-13 leeg thiab kuj yog tsoom keeb neeg ntawm lub zos no uas yog cov tuav tej koom haum thiab cov neeg tseem ceeb xwb. Raws li kev sib ntsib sib tham zaum no, Txiv Num Tswvyeejthawj yog tus nthuav qhia lub hom phiaj ntawm lub Zos Ntuj Hmoov Ntuj no rau tsoom Hmoob thiab coob tus kuj zoo siab luag ntxhi txais tos tsev Hmoov Ntuj thiab txoj Kev Ntseeg Leej Niam mus nrog lawv nyob ua ke. Thaum kawg Txiv Num Tswvyeejthawj kuj coj sawv daws mus saib daim av thiab mus yees duab ua ke li nej pom no.

Tam sim no leej niam daim av mas paj tab tom tawg zoo nkauj heev raws li nej pom no thiab mi dej toj siab ntws sis nrog rau cua laj cua txias kom sis. Thaum mus txog ntawm Leej Niam daim av mas lub siab kaj lawm hov ntau thiab txhua tus luag ntxwb ntxhi tos tsis taus tias thaum twg mam mus tsa tau vaj tau tsev thiab tsa tau niam lub Vaj Loog Zim Txwv.

Ua tsaug rau kwv Xeeb uas yog ib tug tuav lub koom haum nyob rau lub koom haum Hmong Culture Center uas nws yog tus pab tshaj qhia xov tooj cua tawm rau tsoom Hmoob paub thiab nws yog tus muab lub chaw pub rau peb mus siv zaum no. Uatsaug rau John thiab niam ntxawm John uas tseem npaj tej khoom txom ncauj thiab dej mus pub rau peb tau noj tau haus.

 

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb
boualong@kevntseegleejniam.org