Ntsiab Lus Tham:

XYAUM RAU TUS NEEG TSIS KHAV THEEB:

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia txog kev xyaum rau Tus Neeg Tsis Khav Theeb.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g