Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 6)

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 6)

Ntsiab Lus Tham:

KEV NTSEEG LEEJ NIAM KAWM TXOG DAB TSI TIAG?

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog seb nyob rau Kev Ntseeg Leej Niam kawm txog dab tsi tiag. Thiab muaj dab tsis rau peb kawm nyob rau hauv Kev Ntseeg Leej Niam.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.