Ntsiab Lus Tham:

12 PAWG NEEG NTAWM TXOJ KEV PIAM SIJ:

Puj Laug Npib Muaj Hmoo qhia txog 12 Pawg Neeg Ntawm Txoj Kev Piam Sij. Yog ua li cas es pej ua dab tsi los phej ua yuam kev xwb.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g