Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 5)

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 5)

Ntsiab Lus Tham:

TXOJ HMOO YOG DAB TSI TIAG TIAG?

Yawm Laug Npuag Looj, tham txog Txoj Hmoo yog li cas tiag? Yus yuav ua tus neeg zoo li cas yus thiaj li tau txoj koob txoj hmoo zoo. Thiab tham txog kev tsa Koob Tsheej yuav tsa li cas thiaj tau koob tau hmoov, thiab yuav tsa li cas thiaj yog.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.