Ntsiab Lus Tham:

TXOJ HMOO YOG DAB TSI TIAG TIAG?

Yawm Laug Npuag Looj, tham txog Txoj Hmoo yog li cas tiag? Yus yuav ua tus neeg zoo li cas yus thiaj li tau txoj koob txoj hmoo zoo. Thiab tham txog kev tsa Koob Tsheej yuav tsa li cas thiaj tau koob tau hmoov, thiab yuav tsa li cas thiaj yog.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g