Ntsiab Lus Tham:

12 TXOG KEV NTAWM KEV NTAU NTUJ NTOO:

Kawm 3 nqe li nram no:

Nqe 8 – Kev Fwm Yus Tus Txij Nkawm
Nqe 9 – Txoj Kev Fwm Rau Kev Cob Kev Qhia
Nqe 10 – Txoj Kev Fwm Rau Txoj Kev Ua Zoo

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g