Ntsiab Lus Tham:

KEV NTSEEG LEEJ NIAM YOG AB TSI TIAG?

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia qhov tseeb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam. Kev Ntseeg Leej Niam yog ab tsi tiag? Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog Kev Ntseeg Leej Niam. Es Kev Ntseeg Leej Niam ho yog txoj kev ntseeg li cas tiag tiag?

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g