Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 3)

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 3)

Ntsiab Lus Tham:

KEV NTSEEG LEEJ NIAM YOG AB TSI TIAG?

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia qhov tseeb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam. Kev Ntseeg Leej Niam yog ab tsi tiag? Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog Kev Ntseeg Leej Niam. Es Kev Ntseeg Leej Niam ho yog txoj kev ntseeg li cas tiag tiag?

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.