Please Note:

Ua ntej koj yuav los xyaum twv cov kuab lus ntawm nov, koj yuav tau mus kawm kom tau cov kuab nov nyob rau ntawm daim video Txheej Suam 6 (Lesson 6) kom txhij mas koj mam li los twv cov kuab ntawm nov.

Nyob rau ntawm phab laug thiab phab xis nws muaj ob tug hau xib xuj taw mus rau sab xis thiab sab laug, siv ob tug ntawv pauv cov kuab lus.

Xyaum Txheej Suam 6 (Random)

 

[slideshow_deploy id=’2056′]
 

Nyem Nov Mus Xyaum Txheej Suam 6 (In Order)