Kev Ntseeg Leej Niam Kev Koom Txheej, St. Paul, MN


June 9, 2018

Peb tsev Hmoov Ntuj uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam muaj kev koom txheej nyob rau Hli Zeej, Tim 9, Xyoo 12, Kee Tiam Vaj Lis Thum, thaum 3 ntiv so mus txog 5 ntiv su (June 9, 2018, 3:00 PM to 5:00 PM) nyob rau ntawm Maplewood Library, 3025 Southlawn Drive, Maplewood, MN 55109.

Peb zoo siab caw koj tuaj mus koom kev koom txheej nrog peb. Peb yuav tham txog:

1. Kev Ntseeg Leej Niam
2. Hauv Paus Kev ua Neej
3. Zos Ntuj Hmoov Ntuj
4. Kev Sib Pab Sib Txhawb li Kwv Tij

Txoj kev ntseeg Leej Niam, Niam tus txuj ua neej, thiab Zos Ntuj Hmoov Ntuj yog tawm ntawm Hmoob tuaj. Koj yog Hmoob koj muaj feem los nrog txhim kho kom vam meej thiab nrog npaj lub neej rau Hmoob tub Hmoob ki os mog.

Peb ruaj siab tias yuav ntsib koj rau lub 6 hli tim 9 thaum 3 ntiv so (3:00 PM).

Yog koj muaj lus nug txog kev koom txheej, hu rau:

Hau Thawj Ntxoov Pov (612) 759-3798
Puj Laug Yeej Fwm Zeb (651) 442-6134
Xeeb Thawj Paj Luag Ntxhi Niam Ntxoov Pov (612) 209-0330
Txoov Thawj Nkauj Sua Yeej Niam Tswv Yeej (715) 212-4368

Sau Npe,

Dr. Tswvyeejthawj
Hau Thawj Kev Ntseeg Leej Niam

View full calendar