Kev Ntseeg Leej Niam Kev Koom Txheej Nrog Rau Tsoom Hmoob


August 18, 2018

Tsev Hmoov Ntuj yuav muaj ib lub Kev Koom Txheej nrog rau tsoom kwv tij Hmoob txhua tus nyob rau lub hli Ki, hnub Nkawm tim 18, 2018 pib thaum 3:00 ntiv mus txog 5:00 ntiv (Saturday, August 18th, 2018 @ 3:00-5:00) nyob rau lub tsev FIRM 1940 N Fresno, CA 93703. Caw peb ib tsoom kwv tij Hmoob txhua tus tuaj koom peb lub kev koom txheej zaum no. Leej twg muaj lus xav paub ntau tshaj nov, hu tau rau tus xov tooj: (559)487-1500

View full calendar