About Us

Who Are We?

We are tsev neeg Hmoov Ntuj, who believe in Kev Ntseeg Leej Niam (Belief in Our Mother). We believe that our Mother, who gives us life, is our God. Leej Niam (Our Mother) teaches us to love and care for nature and all living things. She teaches us that love, respect, honesty, and integrity develop trust and create harmony among humans. Our Mother’s teaching will help create a peaceful world for us to live.

Peb yog tsev neeg Hmoov Ntuj uas ntseeg Kev Ntseeg Leej Niam. Peb ntseeg tias Leej Niam uas yug peb yog peb tus Tswv Ntuj. Txoj Kev Ntseeg Leej Niam qhia peb txog Keeb Xeeb Ntiaj Teb, Keeb Cag Theej Sim, Keeb Ntseeg Teev Hawm, Keeb Kwm Chiv Keeb, thiab qhia ntsia ntsees kom peb hlub txuag dej a, xyoob ntoo, nroj tsuag, qoob loo, tsiaj txhu ntawm 4 txheej ntug xws li nruab deg, nruab a, nruab nqhuab, thiab nruab ntug kom mi noob neej noob tsav txawj rov nyob raws li xeeb tim yaj ntug thaum ntuj tsim teb xeeb rau txhua tsav tsi kom noob neej rov muaj kev sib txheeb, kev sib vam khom mus rau lub neej tshiab uas thaj yeeb nyab xeeb hlo.

What Is Our Mission?

The mission of Kev Ntseeg Leej Niam is to promote and preserve the culture, values, and principle beliefs of Tsev Neeg Hmoov Ntuj Kev Ntseeg Leej Niam as professed by Keeb Cag Txuj Vaj Lis Thum and as written in the Phau Chiv Keeb and to establish a common worship and spiritual practice, to teach the principle beliefs of Leej Niam, and to promote Leej Niam Txoj Hmoo Zoo.

Kev Ntseeg Leej Niam yog kev cob qhia txog kev kawm, kev ua neej uas yuav tig noob neej lub siab rau txoj kev sib hlub, sib pab, sib coj, sib fwm tam li nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg. Niam txoj kev ntseeg yuav coj raws li tus txuj ntawm Kuab Tshuaj Yeej Leej Cim uas yog Leej Niam tus Qaud Ntuj “tus ntawv” mas yuav qhia ntsia ntsees rau txoj kev khwv kom tau koob tau hmoov mus rau lub neej tshiab uas tsim txiaj thiab kom nyob muaj teej muaj tug sib txig sib luag. Kev Ntseeg Leej Niam yuav coj raws nraim li Keeb Cag Txuj Vaj Lis Thum qhia thiab sau tseg rau Phau Chiv Keeb.

What Are Our Purposes?

Kev Ntseeg Leej Niam – Kee Tiam Vaj Lis Thum is organized exclusively for religious, charitable, social, cultural, and educational purposes within the definition of Section 501 (C) (3) of the Internal Revenue Code. The purposes are (1) to provide social, cultural, and educational activities, (2) to foster the teaching, learning, and development of Tsev Neeg Hmoov Ntuj’s culture, values, and beliefs, (3) to support and strengthen the spiritual and moral well-being of the individuals who believe in Leej Niam, (4) to interact with organizations and individuals of other religious faith to promote mutual understanding, respect, and tolerance, and (5) to support such humanitarian causes as the members of the Council may deem appropriate.

Kev Ntseeg Leej Niam – Kee Tiam Vaj Lis Thum ua raws li nom tswv txoj cai Section 501(C) (3) ntawm Internal Revenue Code, uas ua raws li kev ntseeg, kev pab cuam, kev ua zoo rau noob neej, zej zog, teb chaws. Lub ntsiab yog (1) qhia yus li teej tug, kev ntseeg, kev teev hawm, thiab txhua tsav tsi ntawm kev ua neej mus rau lub neej tsim txiaj, (2) qhia, kawm, thiab nthuav Tsev Neeg Hmoov Ntuj txoj Kev Ntseeg Leej Niam, (3) Txhawb, qhia, thiab nthuav Niam txoj keeb ntseeg rau tsoom ntseeg kom paub tseeb txog Niam txoj kev hlub, (4) tuav tes nrog lwm hom kev ntseeg kom sawv daws muaj kev sib to taub, sib fwm, sib raug zoo, thiab (5) pab tsoom neeg raug kev txom nyem yog thaum twg pom tias tsim nyog thiab pab tau.

FWJ XEEB!

View or download Kev Ntseeg Leej Niam Brochure here.